จัดโครงการ อบรมสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 1

มูลนิธิคนพิการไทยได้จัดโครงการ "อบรมสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 -11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านช่างแก่คนพิการ โดยมุ่งหวังให้คนพิการนำความรู้ทีได้รับไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง สามารถให้บริการซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่งแก่สมาชิกได้ ให้องค์กรคนพิการในจังหวัดสามารถตั้งศูนย์บริการสร้างซ่อมบำรุงฯ เพื่อให้คนพิการในภูมิภาคได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมฯ และยังช่วยสร้างโอกาสการมีงานทำของคนพิการด้วย

Visitors: 97,588