ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง วิชนี ธงทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง วิชนี ธงทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 97,805