อบรมผู้ช่วยเหลือคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2561