ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสิทธิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการผู้ช่วยคนพิการ