จบลงด้วยดี สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018

จบลงด้วยดี สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018 เพื่อนำเงินรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการ สดช.ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือประสบสาธารณภัยและส่วนหนี่งสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคนพิการไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 มูลนิธิคนพิการไทยขอขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมครั้งต่อไป

Visitors: 97,804