ได้รับเกียรติจาก นางสุพรรณิการ์ แววอาราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้รับเกียรติจาก นางสุพรรณิการ์ แววอาราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561" รุ่นที่ 4   ระหว่างวันที่  2-5 ตุลาคม  2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 97,646