นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 5

10 ตุลาคม 2561 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561"  รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่  9-12 ตุลาคม  2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี  พร้อมบรรยาย เรื่อง "สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ"  โดย ผศ. เจริญ คุวินทร์พันธุ์ คณะทำงานโครงการฯ ของมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน  โครงการอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 98,123