ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ คุวินทร์พันธุ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และคณะทำงานโครงการฯ มูลนิธิคนพิการไทย ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6