นายแพทย์จักรพงษ์ กิรติพงษ์วุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ

วันที่  17 ตุลาคม 2561 มูลนิธิคนพิการไทย ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จักรพงษ์ กิรติพงษ์วุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2561" รุ่นที่  6 ระหว่างวันที่  16 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Visitors: 97,652