มูลนิธิคนพิการไทยเข้ารับรางวัลและออกบูธเนื่องในงานวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2561

3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการต้นแบบ 11 รางวัล รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม 3 รางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 64 รางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน 8 รางวัล และมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการระดับดีมาก 32 รางวัล

 

โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายคนพิการ องค์กรคนพิการทั้ง 7 ประเภท คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์กรคนพิการระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ในการนี้มูลนิธิคนพิการไทย ได้ออกบูธจัดแสดงรถวีลแชร์รุ่นต่างๆ และรถสามล้อโยก เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เยี่ยมชม นอกจากนี้มูลนิธิคนพิการไทย ยังเข้ารับโล่รางวัล องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ด้วย

Visitors: 98,149