ประธานมูลนิธิคนพิการไทยพร้อมคณะ เยี่ยมชมคลินิก มนุษษ์ล้อ ศรีสะเกษ สาขา กันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทยพร้อมคณะ เยี่ยมชมคลินิก มนุษษ์ล้อ ศรีสะเกษ สาขา กันทรลักษ์ โดยมี นายฤทธิ์ชัย สดใส นายกสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิก และโครงการ อบรมสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง ซึ่งมูลนิธิคนพิการไทย ได้จัดขี้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านช่างแก่คนพิการ โดยมุ่งหวังให้คนพิการนำความรู้ทีได้รับไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง สามารถให้บริการซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่งแก่สมาชิกได้ ให้องค์กรคนพิการในจังหวัดสามารถตั้งศูนย์บริการสร้างซ่อมบำรุงฯ เพื่อให้คนพิการในภูมิภาคได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมฯ และยังช่วยสร้างโอกาสการมีงานทำของคนพิการด้วย

Visitors: 97,805