บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคนพิการไทย ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 6 มีนาคม 2563 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคนพิการไทย
ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี จำนวน 50,000 บาท

Visitors: 97,587