โครงการ Green Health Care&Share โดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้มอบรถวีลแชร์ที่ผลิตโดยโรงงานไทยวีล ให้แก่เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีตะกร ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โครงการ Green Health Care&Share โดยมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มอบรถวีลแชร์ปรับเอนนอน ที่ผลิตโดยโรงงานไทยวีล มูลนิธิคนพิการไทย ให้แก่เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีตะกร ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว จากจังหวัดบุรีรัมย์

Visitors: 97,922