มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม บสย.สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรม บสย.สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ความรู้แนวทางการประกอบอาชีพที่มั่นคงแก่คนพิการ สนับสนุนการสร้างรากฐานทางธุรกิจ การลงทุน การออม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ณ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 97,922