ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธงไชย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ ดวงแก้ว ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย จำนวน 10,000 บาท

Visitors: 102,319