มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดกิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” ณ หอประชุมวัดโป่งมอญ อำภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดกิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” ณ หอประชุมวัดโป่งมอญ อำภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการประกอบอาชีพคนพิการ สำหรับพัฒนาศักยภาพคนพิการในด้านต่างๆ เช่น - "ลงทุนอย่างไรให้คล่องตัว” ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ และเทคนิคการกู้เงิน โดยผู้จัดการสำนักงานเขตภาคกลาง บสย. - “การออมอย่างไรให้ได้ผล” ในประเด็นคุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการออม กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. - “สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ” โดย ผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้า บสย.

Visitors: 97,922