ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล คนพิการต้นแบบ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และองค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรมาตรฐานฯ ประจำปี 2563

3 ธันวาคม "วันคนพิการสากล" มูลนิธิคนพิการไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล “คนพิการต้นแบบ” จำนวน 74 ท่าน “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ” จำนวน 97 องค์กร “องค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรมาตรฐานฯ” ประจำปี 2563 จำนวน 88 องค์กร และ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรมาตรฐานฯ” ระดับดีเยี่ยม

Visitors: 97,924