⊹ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ

สรุปบทเรียน
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและ
การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

Visitors: 98,021